ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  •  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง จำนวน 1 งาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด