ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชื่อโครงการ ซื้อผ้าผ่าตัด จำนวน 5 รายการ

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชื่อโครงการ  ซื้อผ้าผ่าตัด จำนวน 5 รายการ  รายละเอียด