ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบ GAS ALARM จำนวน 8 จุด)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบ GAS ALARM จำนวน 8 จุด) รายละเอียด