ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เตียง และเครื่องวัดน้ำไขสันหลัง จำนวน 2 เครื่อง)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เตียง และเครื่องวัดน้ำไขสันหลัง จำนวน 2 เครื่อง)  รายละเอียด