ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรังปรุง ซ่อมแซม แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรังปรุง ซ่อมแซม แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน) รายละเอียด