ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 300 กล่อง และถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้งสเตอร์ไรด์ จำนวน 15,000 คู่)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 300 กล่อง และถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้งสเตอร์ไรด์ จำนวน 15,000 คู่)  รายละเอียด