ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Chiller ของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (10 ชั้น) จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Chiller ของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (10 ชั้น) จำนวน 1 งาน รายละเอียด

You may also like...