ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hb Typing จำนวน 1,800 เทสต์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hb Typing จำนวน 1,800 เทสต์) รายละเอียด