ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างปรับปรุงห้องล้างเครื่องมือ แผนกทันตกรรมจำนวน 1 งาน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างปรับปรุงห้องล้างเครื่องมือ แผนกทันตกรรมจำนวน 1 งาน) รายละเอียด