ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ระบบติดตามควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ และตู้เย็นแช่ยา 3 ประตู จำนวน 1 ตู้)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ระบบติดตามควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ และตู้เย็นแช่ยา 3 ประตู จำนวน 1 ตู้)  รายละเอียด