ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดจอภาพสี ฯ จำนวน 1 เครื่อง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดจอภาพสี ฯ จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด