ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างทำชุดบริการแรกรับผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม 2,000 ชุด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างทำชุดบริการแรกรับผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม 2,000 ชุด) รายละเอียด