ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ฺBrake Complet อะไหล่กล้องจุลทรรศ์สำหรับผ่าตัดกล้อง 4 ตา ฯ) จำนวน 2 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ฺBrake Complet อะไหล่กล้องจุลทรรศ์สำหรับผ่าตัดกล้อง 4 ตา ฯ) จำนวน 2 ชุด รายละเอียด