ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย) รายละเอียด