ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชุดควบคุมหน้าจอสัมผัส และแผงวงจรสำหรับชุดควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องยิงเลเซอร์ สำหรับรักษาโรคตา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชุดควบคุมหน้าจอสัมผัส และแผงวงจรสำหรับชุดควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องยิงเลเซอร์ สำหรับรักษาโรคตา) รายละเอียด