ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (หม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (หม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด