ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด