ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุมากกว่า 181 ลิตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุมากกว่า 181 ลิตร)

รายละเอียด