ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แถบตรวจค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แถบตรวจค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด) รายละเอียด