ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย รวม 1 หมวด จำนวน 11 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย รวม 1 หมวด จำนวน 11 รายการ) รายละเอียด