ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติใช้ไฟฟ้า ระบบเย็นเร็วขนาดความจุ 850 ลิตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติใช้ไฟฟ้า ระบบเย็นเร็วขนาดความจุ 850 ลิตร)  รายละเอียด