ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดตรวจน้ำยาวิเคราะห์ HbA1C จำนวน 5,000 เทสต์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดตรวจน้ำยาวิเคราะห์ HbA1C จำนวน 5,000 เทสต์) รายละเอียด