ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อเบลดแบบใช้ซ้ำได้อีกเบอร์ 4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อเบลดแบบใช้ซ้ำได้อีกเบอร์ 4) รายละเอียด