ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) (EKG, NIBp, SPO2) จำนวน 1 เครื่อง)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) (EKG, NIBp, SPO2) จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด