ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (รายการเครื่องบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (EFM) จำนวน 1 เครื่อง)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (รายการเครื่องบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (EFM) จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด