นางสาวอาภาวดี โพธิ์อ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ Arts-Businness English กิจกรรมจิตอาสามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริจาคเครื่องดื่ม