นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมเสริมพลังการให้บริการระบบให้บริการและสิ่งแวดล้อมภายใน รพ.พุทธโสธร