คลินิกพิเศษเฉพาะทาง/เฉพาะโรค

คลินิก วันออกตรวจ เวลา สถานที่
อายุรกรรม
1. คลินิกพิเศษนอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.30 – 20.00 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
2. คลินิกโรคหัวใจ อังคาร – พฤหัสบดี 13.00 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
    2.1 เฉพาะโรคหัวใจล้มเหลว (CHF) พฤหัสบดี 13.00 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
3. คลินิกโรคไต อังคาร 13.00 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
  พุธ 08.30 – 12.00 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
4. คลินิกโรคหืด พฤหัสบดี 13.00 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
5. คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) พุธ 13.00 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
6. คลินิกวัณโรค จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. ชั้น 2 หลังอาคารอำนวยการ
     พบแพทย์ อังคาร 13.00 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
7. คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. ชั้น 1 อาคาร x-ray (เก่า)
     พบแพทย์ พฤหัสบดี 08.30 – 12.00 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
8. คลินิกโรคเลือด จันทร์ – อังคาร 08.30 – 12.00 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
9. คลินิกโรคผิวหนัง จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี 08.30 – 12.00 น. ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
10. คลินิกเบาหวาน จันทร์ – พฤหัสบดี 08.30 – 12.00 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
11. คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง จันทร์ – อังคาร 13.00 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
12. คลินิกวาฟารีน จันทร์ 13.00 – 16.30 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
สูติ – นรีเวชกรรม
1. คลินิกฝากครรภ์ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 12.00 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
2. คลินิกตรวจหลังคลอด พฤหัสบดี 13.00 – 16.30 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
3. คลินิกหญิง – ชายวัยทอง จันทร์ 13.00 – 16.30 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
กุมารเวชกรรม
1. คลินิกโรคภูมิแพ้ ศุกร์ 08.30 – 12.00 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
2. คลินิกโรคติดเชื้อ อังคาร สัปดาห์ที่ 1,2,4,5 ของเดือน 08.30 – 12.00 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
3. คลินิกโรคไต อังคาร  สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน 13.00 – 16.30 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
4. คลินิกโรคหัวใจ อังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 08.30 – 12.00 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
  พุธ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 08.30 – 12.00 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
5. คลินิกระบบประสาท จันทร์ สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน 13.00 – 16.30 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
6. คลินิกพัฒนาการเด็ก จันทร์ 08.30 – 12.00 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
7. สุขภาพเด็กดี พฤหัสบดี 08.30 – 12.00 น.
(อายุ 1 เดือน – 4 เดือน)
ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
    13.00 – 16.30 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
8. คลินิกติดตามทารกแรกเกิดที่มีปัญหา พุธ 13.00 – 16.30 น. ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
จิตเวช
1. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
2. คลินิกอดบุหรี่ ศุกร์ 08.30 – 12.00 น. ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
จักษุวิทยา
1. คลินิกต้อหิน จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 12.00 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
2. คลินิกจอประสาทตา จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 12.00 น. ชั้น 2 อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร
แพทย์แผนไทย
1. การนวดไทย จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 18.00 น. อาคารแพทย์แผนไทย
  เสาร์ 08.30 – 18.00 น. อาคารแพทย์แผนไทย
2. การประคบสมุนไพร จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.00 น. อาคารแพทย์แผนไทย
3. การอบไอน้ำสมุนไพร จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.00 น. อาคารแพทย์แผนไทย
4. ยาสมุนไพร จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.00 น. อาคารแพทย์แผนไทย
5. ฝังเข็ม จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง