บริษัท ที. โอ. เอส คอร์เปอร์เรชั่น บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง Oxygen High Flow จำนวน 1 เครื่อง