ประกวดราคาซื้อชุดวินิจฉันภาพ (Diagnostic Workstation)