ประกวดราคา/สอบราคา

 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง รายละเอียด
 • ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก รายละเอียด
 • ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง รายละเอียด
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ฯ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามอเตอร์ฯลฯ รายละเอียด
 • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก รายละเอียด
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน 6 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง(ราคารวมติดตั้ง) จำนวน 6 รายการ(97เครื่อง) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หัวดูดเสมหะ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจCT รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium 60 mg0.6 ml solution for injection, 0.6 ml prefilled syringe (GPU 843275) และ Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion (GPU 654726) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 52 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 52 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาEnoxaparin sodium 60 mg0.6 ml solution for injection, 0.6 ml prefilled syringe (GPU 843275) และ Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion (GPU 654726) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ขนาด 50 PSI รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ขนาด 50 PSI
  จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกมีเบ้าแบบไม่ใช้ซีเมนต์ Total Hip Cementless Metal on Poly รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ข้อสะโพกมีเบ้าแบบไม่ใช้ซีเมนต์ Total Hip Cementless Metal on Poly รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตามสาย 2 อาคาร คารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น และอาคารอุบัติเหตุ 8 ชั้น จำนวน 2 ระบบ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 29 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 20 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือระดับคมชัดสูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือระดับคมชัดสูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone 250 mcg + Salmeterol 50 mcg 60 dose inhalation poeder รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มเบาหวาน 6 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone 250 +Salmeterol 50 accuhaler รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin 60 mg injection และ Alteplase 50 mg injection รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศรีษะ แบบ ๓ มิติ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตามสาย 2 อาคาร อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น และอาคารอุบัติเหตุ 8 ชั้น จำนวน 2 ระบบ รายละเอียด
 • ประกวดราคาเรื่องซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศรีษะ แบบ ๓ มิติ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ HPV PCR จำนวน 20,000 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ HPV PCR จำนวน 20,000 Test รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก (PFNA) Short PFNA รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก (PFNA) Short PFNA รายละเอียด
 • ประกวดราคารจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด