ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน