ประกาศจังหวัดฉะเชิงทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด