ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว (5รายการ) หมวดนมและเครื่องดื่ม (8 รายการ)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว (5รายการ) หมวดนมและเครื่องดื่ม (8 รายการ) รายละเอียด