ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลพุทธโสธรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565