ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายสินค้าภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร

  • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายสินค้าภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด