ประกาศ “ให้ต่างด้าวในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน”