ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่4/2566 และส่งมอบพระพุทธรูปประจำจังหวัด