ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 14/2566