ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพุทธโสธร ครั้งที่ 3/2566