ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการพยาบาล ครั้งที่ 1