ประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) และเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ “บ้านแสงจันท์”