ประชุมวางแผนดำเนินการ แนวทางการคัดกรองมะเร็ง ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา