ประชุมวิชาการ “ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันสัญจร”ครั้งที่1/2562