ประชุมเตรียมความพร้อม ดำเนินการเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ตามนโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567