ประธานและคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข มอบทุนการศึกษาให้กับพยาบาลศึกษาเฉพาะทาง