ปีงบประมาณ 2562

  • การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative one) รายละเอียด
  • ประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมวิชาการพัฒนางานบริการ รายละเอียด
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
  • ความรู้เบื้องต้นทางประสาทจิตวิทยาในกลุ่มผู้ติดสุรา/ยาเสพติด รายละเอียด
  • การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รายละเอียด
  • ประชุมวิชาการ Comprehensive Renal Replacement Therapy Care for Excellence รายละเอียด
  • เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รายละเอียด
  • Update in Basics and Advanced Anesthesia 2018 and Airways management and Hemodynamic monitoring workshop รายละเอียด
  • ประชุมวิชาการประจำปี 2561 The 7 th Annual Meeting of The Royal College Of Dental Sugeons of Thailand รายละเอียด
  • วิทยาการก้าวหน้าในการบริบาลปริกำเนิด รายละเอียด