ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 มอบนโยบายการให้บริการในระบบสาธารณสุข