ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่6 นำทีมผู้บริหารออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดี