ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่สำหรับรับคนไข้กลุ่มเสี่ยง COVID-19 และเยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงาน